Happy Families. Happy Planet
artgerecht Shop

Coaches aus weiteren Regionen

Coaches aus Türkei

Aylin BeldirÜsküdar/ Istanbul, artgerecht Coach

Aylin Beldir

Üsküdar/ Istanbul, artgerecht Coach

S?cac?k bir ortamda ba?ka gebe anneler ve çocuklu ebeveynler ile art?k Üsküdar’da da çocuklar?n?z?n do?al büyüme sürecinin hakk?nda fikirlerinizi payla?abilirsiniz.

Henüz “artgerecht”, yani do?al ebeveynlik hakk?nda bilgi sahibi de?ilseniz, bunu Aç?k artgerecht® Toplant?lar?nda sevimli bir ortamda ö?renip di?er ebeveynlerin tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Do?al aile ya?am? ile ilgili tecrübe payla??mlar? bebe?iniz ile ba?lanma ve onun ihtiyaçlar?na yönelik ana konular? ele al?yor: Gebelik ve Do?um, Emzirme ve Bebek Beslenmesi, Bebek Giyme ve Bebek Uykusu, Tuvalet ?leti?imi ve Y?kanabilir Bebek Bezleri.

Ayr?ca di?er ebeveynler ile arkada?l?k a?? kurarak kendi klan?n?z? olu?turabilir ve do?al aile ya?am?na bir ad?m daha yak?n olabilirsiniz.

 www.mamiclan.com